2.4 Изменение согласных

Оба согласных радикала из 2.3.1 Холистические основы, C1 и C2, способны подвергаться изменениям, то есть, смещению в различные согласные формы. Конкретные правила, управляющие таким изменением, однако, более определенны для радикалов C1 по сравнению с радикалами C2.

2.4.1 Изменения C1

Как высказано ранее, существует 60 форм для радикала C1. Каждый может изменяться в восемь других форм, давая всего девять возможных проявлений каждого радикала C1. Они помечаются как Степень 1, Степень 2 и т.д. до Степень 9. Девять степеней всех 60 радикалов C1 показаны в Таблице № 6 ниже. Как пример, мы можем рассмотреть девять степеней C1 радикалов k и pl.

k → g → kʼ → kʰ → kf → km → kn → çk/ţk → çkʼ/ţkʼ

pl → bl → pr → br → pł → bł → př → bř → bw/by

Таблица № 6: Модели изменений по степеням для C1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

p b pf pm pn çp/ţp çpʼ/ţpʼ
t d tf tm tn çt/pt çtʼ/ptʼ
ķ ǰ ķʼ ķʰ ķf ķm ķn çķ/pk çķʼ/pkʼ
k g kf km kn çk/ţk çkʼ/ţkʼ
q ġ qf qm qn çq çqʼ
c ƶ cc cm cn çc çtʰ
ċ ż ċʼ ċʰ ċċ ċm ċn çċ çkʰ
č j čʼ čʰ čč čm čn çč çqʰ
f v ff vv bv fm fn fw/y vw/y
ţ ţţ ḑḑ dv ţm ţn ţw/y ḑw/y
ç çç y̌y̌ ǰv çm çn с̧ʼ çс̧ʼ
x ğ xx ğğ gv xm xn çxʼ
ř x̧x̧ řř ġv x̧m x̧n x̧ʼ çx̧ʼ
s z ss zz sc scʼ scʰ sxʼ sx̧ʼ
ş şş z̧z̧ şċ şċʼ şċʰ şxʼ şx̧ʼ
š ž šš žž sс̧ʼ şс̧ʼ šс̧ʼ šxʼ šx̧ʼ
m mm mp mb mf bm bn mw/y
n nn nt nd dm dn nw/y
l ll hl ņl ml nl lw/y łw/y
ņ ņņ ņk ņg ņx gm gn ņw/y ņł
h hh ḩḩ ḩw hm hn řw/y
r rr hr ł ņr mr nr rw/y çr
ŗ ŗŗ łł ņŗ ŗw/y çl
ļ ļļ q̌q̌ px tx
ps bz pss bzz pc pcʼ pcʰ psk pst
bz̧ pşş bz̧z̧ pċʼ pċʰ pşk pşt
pšš bžž pčʼ pčʰ pšk pšt
ks gz kss gzz kc kcʼ kcʰ ksp kst
gz̧ kşş gz̧z̧ kċʼ kċʰ kşp kşt
kšš gžž kčʼ kčʰ kšp kšt
pl bl pr br bw/y
tl dl tr dr ġr
kl gl kr gr ġl
fl vl fr vr pw/y
ţl ḑl ţr ḑr ţł ţř ḑř çq̌
xl x̧l xr x̧r x̧ł ql qr xq̌
sl zl sr zr sq̌
şl z̧l şr z̧r şł z̧ł şř z̧ř şq̌
šl žl šr žr šł žł šř žř šq̌
kp kpʼ çpʰ/kpʰ xp xpʼ xpʰ gb bḑ
kt ktʼ çķʰ/ktʰ xt xtʼ xtʰ gd gḑ
qt qtʼ x̧p/qtʰ x̧t x̧tʼ x̧tʰ ġd ġḑ
sp sm spʼ spʰ zm ssp sspʼ sspʰ zb
şp şm şpʼ şpʰ z̧m şşp şşpʼ şşpʰ z̧b
šp šm špʼ špʰ žm ššp ššpʼ ššpʰ žb
st sn stʼ stʰ zn sst sstʼ sstʰ zd
şt şn ştʼ ştʰ z̧n şşt şştʼ şştʰ z̧d
št šn štʼ štʰ žn ššt šštʼ šštʰ žd
sk skʼ skʰ ssk sskʼ sskʰ zg
şk şņ şkʼ şkʰ z̧ņ şşk şşkʼ şşkʰ z̧g
šk šņ škʼ škʰ žņ ššk šškʼ šškʰ žg
sf sķʼ sķʰ ssķ ssķʼ ssķʰ ms mz
şf şķ şķʼ şķʰ şşķ şşķʼ şşķʰ
šf šķ šķʼ šķʰ ššķ ššķʼ ššķʰ
sčʼ sčʰ sx̧ ssq̌ zv ns nz
şţ şč şčʼ şčʰ şx̧ şşq̌ żv
šţ šč ščʼ ščʰ šx̧ ššq̌ žv
sx sq sqʼ sqʰ ssq ssqʼ ssqʰ ņs ņz
şx şq şqʼ şqʰ şşq şşqʼ şşqʰ ņş ņż
šx šq šqʼ šqʰ ššq ššqʼ ššqʰ ņş ņž

2.4.2 Изменение C2

Также как для C1, существует 60 форм второго радикала, C2. Они могут в свою очередь изменяться в восемь других форм, всего девять возможных форм для каждого C2 радикала. Они показаны в Таблице № 7 ниже. Как пример, обратите внимание на изменение C2 радикала t:

t → tt → rt → st → lt → şt → št → nt → sst

Объединяя вышеуказанные модели изменения для C1 и C2 вместе с различными голосовыми моделями изменений, которые мы исследуем в следующем разделе, мы можем увидеть, что любая данная основа может легко изменена в мириады форм, которые, внешне, производят ограниченное визуальное (или фонетическое) сходство с оригинальной формой.

Таблица № 7: Модели изменений по степеням для C1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
p pp rp sp lp şp šp mp ssp
ppʼ rpʼ spʼ lpʼ şpʼ špʼ mpʼ sspʼ
ppʰ rpʰ spʰ lpʰ şpʰ špʰ mpʰ sspʰ
t tt rt st lt şt št nt sst
ttʼ rtʼ stʼ ltʼ ştʼ štʼ ntʼ sstʼ
ttʰ rtʰ stʰ ltʰ ştʰ štʰ ntʰ sstʰ
ķ ķķ şķ šķ ssķ
ķʼ ķķʼ rķʼ sķʼ lķʼ şķʼ šķʼ nķʼ ssķʼ
ķʰ ķķʰ rķʰ sķʰ lķʰ şķʰ šķʰ nķʰ ssķʰ
k kk rk sk lk şk šk ņk ssk
kkʼ rkʼ skʼ lkʼ şkʼ škʼ ņkʼ sskʼ
kkʰ rkʰ skʰ lkʰ şkʰ škʰ ņkʰ sskʰ
q qq rq sq lq şq šq ņq ssq
qqʼ rqʼ sqʼ lqʼ şqʼ šqʼ ņqʼ ssqʼ
qqʰ rqʰ sqʰ lqʰ şqʰ šqʰ ņqʰ ssqʰ
c cc rc sc lc şc šc sx ssc
ccʼ rcʼ scʼ lcʼ şcʼ šcʼ ncʼ sscʼ
ccʰ rcʰ scʰ lcʰ şcʰ šcʰ ncʰ sscʰ
č čč şč šč šx ssč
čʼ ččʼ rčʼ sčʼ lčʼ şčʼ ščʼ nčʼ ssčʼ
čʰ ččʰ rčʰ sčʰ lčʰ şčʰ ščʰ nčʰ ssčʰ
s ss rs ks ls ps fs mz hs
ş şş mz̧
š šš
m mm rm ms lm mt mss
n nn rn ns ln mtʼ nss
ņ ņņ ņs ņş ņš mtʰ ņss
l ll rl łs łş łš ļq̌ hq̌ ŗq̌
ļ ļļ ŗļ łļ ļt ļtʼ ļtʰ
q̌q̌ rq̌ sq̌ lq̌ şq̌ šq̌ nq̌ ssq̌
b bb rb mb lb řb łb şşp ššp
f ff rf lf ft pt mf sf
v vv rv bv lv mv łv şv šf
d dd rd nd ld řd łd şşt ššt
ţ ţţ ht tf
ḑḑ rḑ dv lḑ nḑ łḑ şţ šţ
ǰ ǰǰ řǰ łǰ şşķ ššķ
ç çç çt nçç şx̧
h hh rh hp lh hk hq sx̧
g gg rg ņg lg řg łg şşk ššk
x xx rx lx xt kt ņx kf
ğ ğğ gv ņğ łğ şşq̌ ššq̌
ġ ġġ ņġ řġ łġ şşq ššq
x̧x̧ rx̧ lx̧ x̧t qt ņx̧ qf
ḩḩ rḩ xp lḩ hc šx̧
ċ ċċ şċ šċ şx ssċ
ċʼ ċċʼ rċʼ sċʼ lċʼ şċʼ šċʼ nċʼ ssċʼ
ċʰ ċċʰ rċʰ sċʰ lċʰ şċʰ šċʰ nċʰ ssċʰ
с̧ʼ ķс̧ʼ rс̧ʼ sс̧ʼ lс̧ʼ şс̧ʼ šс̧ʼ nс̧ʼ ssс̧ʼ
kxʼ rxʼ sxʼ lxʼ şxʼ šxʼ ņxʼ ssxʼ
x̧ʼ qx̧ʼ rx̧ʼ sx̧ʼ lx̧ʼ şx̧ʼ šx̧ʼ ņx̧ʼ ssx̧ʼ
z zz rz gz lz bz vz nz hss
z̧z̧ rz̧ gz̧ lz̧ bz̧ vz̧ nz̧ hşş
ž žž hšš
ƶ ƶƶ kss pss łz ņz fss
ż żż kşş pşş łz̧ ņz̧ fşş
j jj rj kšš lj pšš łz ņž fšš
r rr rss rşş ršš ptʼ ktʼ qtʼ
ŗ ŗŗ ŗř ŗh ł łł ŗt ŗtʼ ŗtʰ
ř řř řl řs řş řš ņ́t ņtʼ ņtʰ
Hosted by uCoz